Algemene Verkoopvoorwaarden BMXPLATES.EU

1. Algemeen

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten voor de verkoop van producten door BMXPLATES.EU. (verkoper). Deze voorwaarden sluiten de toepassing van alle andere voorwaarden uit tenzij door een klant uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.

2. Bestellingen

Bestellingen kunnen uitsluitend geplaatst worden per telefoon of via internet. Verkoper verstuurt een orderbevestigingen.  

3. Betalingsvoorwaarden

3.1. Alle leveringen dienen vooraf te worden betaald.

3.2. Verkoper heeft het recht om bij een niet tijdige betaling verdere leveringen op te schorten.

4. Levering

Data en termijnen van levering zijn te allen tijde slechts indicatief. Voor afwijkingen hiervan is de verkoper niet aansprakelijk en het geeft de Klant nimmer het recht om de overeenkomst te annuleren.

 

5. Productinformatie

5.1. De informatie op de website is slechts indicatief. Verkoper is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel, verlies of kosten als gevolg van enige onjuistheid of vergissing in deze informatie.

5.2. De klant draagt er uitsluitend zelf de verantwoordelijkheid voor dat de door hem bestelde producten geschikt zijn voor de door hem gewenste toepassing(en).
5.3. BMXPLATES.EU kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele beslissingen van de wedstrijdleiding.

6. Garantie

6.1. Indien binnen één jaar na factuurdatum het verkochte product naar het oordeel van verkoper gebrekkig is, dan zal, ter keuze van verkoper, het product kosteloos worden gerepareerd of vervangen. Deze garantie geldt niet bij een verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de producten.

6.2. De koper dient uiterlijk binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dit ter kennis te brengen van de verkoper, bij gebreke waarvan geen aanspraak kan worden gemaakt op deze garantie.

7. (Terug) zending van producten

7.1. De verkoper is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade bij transport van producten, ook niet indien de vervoerder door verkoper is gekozen.

7.2. De klant wordt geacht de producten naar tevredenheid te hebben aanvaard wanneer door hem geen schriftelijke klacht binnen één werkdag na levering aan verkoper is gezonden. Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op en verkoper heeft een onderzoeksrecht naar de klacht.

 

8. Overmacht

Verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht en zij is gerechtigd om de nakoming van de overeenkomst uit te stellen danwel op te zeggen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen staking, beschadiging van producten, schade aan productiefaciliteiten.

 


Home UK   Home NL    Showroom    Vormen en maten    Hoe te bestellen    Bestellen    Info