Nederlands
English
   

HOMESHOWROOMHOE TE BESTELLENBESTELLENINFO


CONTACT:
Dit is mogelijk via e-mail
bmxsticker@gmail.com

KOSTEN:
BOX Nummerbordsticker                      € 15.95
Side plate met naam + 2 trekbandjes    € 11.95
Side plate met naam + klittenband        € 15,95
Side plate sticker 4 stuks (2 reserve)    € 14.00
Naamsticker vel ( 10 stuks)                   € 14.00
 

Indien je een SPECIAAL WENSEN hebt onschrijf deze duidelijk nummerbord besteld hebt:
Je zal een 2e e-mail ontvangen met een voorbeeld van het gevraagde ontwerp, uiteraard met jouw nummer en logo's of andere wensen.
Na jouw goedkeur van het ontwerp, en zodra de betaling is ontvangen zal het nummerbord worden gemaakt en worden verstuurd.

BETALEN:
Betalen is mogelijk door overmaken of via PayPal.


 

Nummerborden regelement KNWU:
KNWU:

De kleur van het stuur nummerbord en de kleur van de nummers zijn als volgt bepaald:

Nationale wedstrijden KNWU:

Boys (Nationaal):              
Girls (Nationaal):              
Boys / Girls (Basis-Licentie): 
Cruisers: 
Junior Men / Junior Women: 
Elite Men / EliteWomen:
geel nummerbord met zwarte cijfers
blauw nummerbord met witte cijfers
Geen eis aan de kleuren
rood nummerbord met witte cijfers  
zwart nummerbord met witte cijfers
wit nummerbord met zwarte cijfers

Voorschriften:
- Een stuurbord moet voorop het stuur zijn gemonteerd, maar hij mag niet boven de tussenstang van je stuur uitkomen.
- Het stuurbord moet van plastic zijn gemaakt.
- De grootte van het stuurbord moet minimaal 18 centimeter hoog en 26 centimeter breed te zijn.
- De cijfers moeten minimaal 8 centimeter hoog en 1 centimeter dik te zijn en minimaal 1½ centimeter uit elkaar staan.
- De cijfers mogen niet fluorescerend of spiegelend zijn.
- Op het kleurvlak mogen geen andere dingen staan, dan alleen je startnummer.

 

Frame nummerbord:
Bij gebruik van fotofinish apparatuur moet iedere wedstrijdfiets voorzien zijn van laterale nummerplaten welke direct achter het balhoofd zijn bevestigd.
Het nummer moet zwart zijn op een witte achtergrond.
De zijnummerplaat heeft een hoogte van 10 cm en een lengte van 12 cm.
De grootte van de cijfers is minimaal 8 cm hoog en 1 cm breed
De tussenruimte van de zijnummerplaat cijfers dient minimaal 1 cm te zijn.

==============

Nummerborden regelement NFF:

De door de NFF voorgeschreven cijfergrootte is minimaal 8 cm hoog en 1 cm dik. De NFF heeft geen strikte regels t.a.v. kleur. Het duidelijkst is in het algemeen een bordje van circa 20 x 15 cm  
 

                          

 


 

Algemene Verkoopvoorwaarden BMXSTICKER.EU

1. Algemeen

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten voor de verkoop van producten door BMXSTICKER.EU. (verkoper). Deze voorwaarden sluiten de toepassing van alle andere voorwaarden uit tenzij door een klant uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.

2. Bestellingen

Bestellingen kunnen uitsluitend geplaatst worden per telefoon of via internet. Verkoper verstuurt een orderbevestigingen.  

3. Betalingsvoorwaarden

3.1. Alle leveringen dienen vooraf te worden betaald.

3.2. Verkoper heeft het recht om bij een niet tijdige betaling verdere leveringen op te schorten.

4. Levering

Data en termijnen van levering zijn te allen tijde slechts indicatief. Voor afwijkingen hiervan is de verkoper niet aansprakelijk en het geeft de Klant nimmer het recht om de overeenkomst te annuleren.

 

5. Productinformatie

5.1. De informatie op de website is slechts indicatief. Verkoper is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel, verlies of kosten als gevolg van enige onjuistheid of vergissing in deze informatie.

5.2. De klant draagt er uitsluitend zelf de verantwoordelijkheid voor dat de door hem bestelde producten geschikt zijn voor de door hem gewenste toepassing(en).
5.3. BMXSTICKER.EU kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele beslissingen van de wedstrijdleiding.

6. Garantie

6.1. Indien binnen één jaar na factuurdatum het verkochte product naar het oordeel van verkoper gebrekkig is, dan zal, ter keuze van verkoper, het product kosteloos worden gerepareerd of vervangen. Deze garantie geldt niet bij een verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de producten.

6.2. De koper dient uiterlijk binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dit ter kennis te brengen van de verkoper, bij gebreke waarvan geen aanspraak kan worden gemaakt op deze garantie.

7. (Terug) zending van producten

7.1. De verkoper is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade bij transport van producten, ook niet indien de vervoerder door verkoper is gekozen.

7.2. De klant wordt geacht de producten naar tevredenheid te hebben aanvaard wanneer door hem geen schriftelijke klacht binnen één werkdag na levering aan verkoper is gezonden. Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op en verkoper heeft een onderzoeksrecht naar de klacht.

 

8. Overmacht

Verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht en zij is gerechtigd om de nakoming van de overeenkomst uit te stellen danwel op te zeggen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen staking, beschadiging van producten, schade aan productiefaciliteiten.

 

 

AVG Privacyverklaring 

BMXSTICKER.EU, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BMXSTICKER.EU verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bmxsticker@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BMXSTICKER.EU verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- BMXSTICKER.EU volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

 Geautomatiseerde besluitvorming

BMXSTICKER.EU neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens () tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BMXSTICKER.EU bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.:

Delen van persoonsgegevens met derden

BMXSTICKER.EU verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

BMXSTICKER.EU gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BMXSTICKER.EU en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bmxsticker@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

BMXSTICKER.EU wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BMXSTICKER.EU neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bmxsticker@gmail.com

 

Contactgegevens:

BMXSTICKER.EU
Dahlialaan 6
2343XH Oegstgeest

 

Arjan Stam is de Functionaris Gegevensbescherming van BMXSTICKER.EU Hij is te bereiken via bmxsticker@gmail.com

 

 

 

 

Home UK   Home NL    Showroom   Hoe te bestellen    Bestellen    Info